Какво представлява митнически режим 42?

Митническият режим определя юридическия статут на стоките преди те да навлязат на дадена територия. Той служи като обща рамка, в която се осъществява движението на стоките. Затова е необходимо този режим да бъде заявен пред митническите власти.

Този митнически режим е специална процедура, която позволява внос на стоки от трети страни в ЕС с цел последващо преместване в друга държава членка на ЕС без незабавно заплащане на ДДС в страната на вноса. ДДС се начислява и плаща в държавата на крайното местоназначение.

Освободени от данък (облагане с ДДС) са стоките, чийто внос са последвани от въреобщностна доставка. При пристигане на стоката на митница се заплаща Мито , след което се слага пломба от НАП и стоката се изпраща за свободно обръщение и крайна употреба към предназначената за доставка държава членка.

В държавата членка, в която се декларира режим 42 – се заплащат само дължимите Мита за стоки на територията на страната, а ДДС – не. Ако стоката пристига от страна, с която ЕС има сключено споразумение за Свободна Търговия и стоката притежава Сертификат за произход EUR 1 (за стоки от: Швейцария, Исландия,Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна Гора, Сърбия, Алжир, Тунис, Мароко, Израел, Египет, Йордания, Ливан, Сирия, Андора, Корея, Мексико, Чили, Перу, Колумбия, Панама, Хондурас, Салвадор, Коста Рика, Молдова, Гватемала, Украйна и испанската територия в Африка Суета и Мелила) или Сертификат за произход А.ТР (за стоки, пристигащи от Република Турция) , за внасяните стоки не се дължат и мита и не се плащат никакви такси и ДДС при вноса.

Какви са условията за прилагане на режим 42?

За да се разреши използването на този режим, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 • Вносителят да е регистрирано лице по закона за ДДС.
 • След извършването на вноса, вносителят ще осъществи последваща вътреобщностна доставка на стоките към лице, регистрирано по ДДС в друга страна член на ЕС.
 • Придружаващите пратката транспортни документи (CMR) доказват, че стоката е транспортирана до територията на друга държава-членка на ЕС.

Документи, необходими за режим 42

 • Митническа декларация
 • Търговска фактура (от изпращача).
 • Търговска товарителница – CMR/Bill of Lading.
 • Пътна товарителница с посочен регистрационен номер на товарния автомобил за последващата вътрешнообщностна доставка.
 • Търговска фактура от вносителя към крайния получател на стоката (вътрешнообщностна доставка на стоки).
 • Други документи – сертификати, технически спецификации и други, в зависимост от вида на пратката.
 • Вносителят трябва да притежава валиден идентификационен номер по ДДС, в държавата-членка, в която извършва вноса.
 • Купувачът трябва да притежава валиден идентификационен номер по ДДС, в държавата-членка, в която извършва придобиването и да начисли ДДС за вътрешнообщностни придобивания на стоки в съответствие с чл. 200 от Директивата за ДДС.

След доставка на стоките в крайната дестинация, в Митническия пункт, където е осъществен режим 42, се предоставят следните документи, като доказателство че пратката е напуснала страната и е реализирана в другата държава-членка:

 • Заверена пътна товарителница от Получателя.
 • Заверена Търговска фактура от Получателя.
 • VIES декларация от крайния получател, потвърждаваща, декларирането на вътрешнообщностната доставка на стоки.

Документите, необходими за доказване на вътреобщностна доставка на стоки са определени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В случай, че вносителят, прилагащ режим 42 не успее да се снабди с всички документи, данъкът върху добавената стойност става изискуем от вносителя и се начислява с протокол.

Какви са предимствата от прилагането на този митнически режим ?

 • Драстично намаляване на разходите и респектвино увеличаване на печалбите поради ниската ставка на данък печалба в България , който е 10%.
 • Отлагане плащането на ДДС до пристигане на стоките до крайния получател.
 • Подпомагане на българската икономика
 • Създаване на работни места

Може ли режим 42 да се прилага за всякакви стоки?

Митнически режим 42 може да се прилага за повечето стоки, но е важно да се проверят специфичните изисквания и ограничения на митническите органи в съответната държава членка.