Склад под митнически контрол

Оптимизация на бюджета ви

Ползването на склад под митнически контрол оптимизира вашите парични потоци и значително оптимизира бюджета ви.

В съответствие с европейското законодателство, стоките с произход трета страна за ЕС биха могли да бъдат поставени в склад под митнически контрол. Ползването на подобна услуга ви позволява да внесете или изнесете стоките в последващ момент, съгласно нуждите на вашия бизнес. По време на съхранението на стоките ви в митнически склад, ДДС-то и митото са гарантирани, посредством банкова гаранция в полза на митническите власи. По този начин, отпада задължението ви да платите ДДС и мито в момента на вноса, като плащането се отлага за последващ момент, в който имате купувач. Ползването на склад под митнически контрол оптимизира вашите парични потоци и значително оптимизира бюджета ви.

Къстъмс Пойнт разполага със склад под митнически контрол, ситуиран в непосредствена близост до Летище София. Повече информация можете да откриете чрез изпращане на запитване до cs@customspoint.bg.

Складиране и съхранение на стоки под митнически контрол

В динамичния свят на международната търговия, често се налага стоките да престоят известно време под митнически надзор преди да получат окончателно направление. Ето защо услугата Складиране и съхранение на стоки под митнически контрол е ключов елемент в логистичната верига. Тя дава възможност на търговците да са по-гъвкави и адаптивни към пазарните условия.

Какво представлява митническото складиране?

Митническото складиране е специален режим, при който стоките се съхраняват в одобрени от митническите органи пространства за временно складиране (митнически склад), под техен надзор и при определени финансови и регулаторни условия. Тези стоки могат да бъдат както чуждестранни, така и местни. 

Важно е да се отбележи, че не всеки склад може да се използва за митнически склад. Съоръженията трябва да отговарят на редица изисквания и да имат изрично разрешение от Агенция „Митници“ за извършване на тази дейност.

Временно складиране на стоки – какво трябва да знаем?

Когато стоки от страни извън ЕС (т.нар. несъюзни стоки) пристигнат на територията на Съюза, те често се поставят под режим на временно складиране под митнически контрол. Това означава, че те се съхраняват под митнически надзор за периода между тяхното представяне пред митническите органи и момента, в който им се определи конкретно митническо направление (например внос или реекспорт).

Една от ключовите стъпки в този процес е подаването на декларация за временно складиране (ДВС). Тя трябва да се подаде най-късно при представянето на стоките пред митниците и включва наличната информация за тях. ДВС може да се подаде от лицето, което е въвело стоките, от това, от чието име са въведени, от лицето, което поема отговорност за превоза им след въвеждането, от лицето, което ги поставя под митнически режим или от титуляря на разрешение за операции в съоръжения за временно складиране.

Важно е да се отбележи, че от 1 май 2016 има някои промени в режима на временно складиране:

 1. За всички разрешения за операции в съоръжения за временно складиране вече се изисква задължително обезпечение.
 2. Въведена е възможност за движение на стоки в рамките на разрешението за временно складиране.
 3. Има нови изисквания за данните, които трябва да съдържа ДВС.
 4. Срокът за завършване на временното складиране е ограничен до 90 дни за всички видове транспорт, без възможност за продължение.

До въвеждането на новата електронна система на ЕС за уведомяване за пристигане, представяне и временно складиране, се запазват сегашните национални изисквания за данните в ДВС. 

Освен това, за разрешенията издадени преди 1 май 2016, остава в сила определеният в тях размер на обезпечението. За новите разрешения след тази дата обаче, вече се изисква пълният размер на обезпечението.

Важно е да се знае, че разрешения за управление на съоръжения за временно складиране не се издават, ако те се използват за продажба на дребно, ако не са подходящо оборудвани за съхранение на специфични стоки или ако не се управляват от титуляря на разрешението.

Предимства на митническото складиране

 • Гъвкавост – Можете да съхранявате стоките в склада докато решите тяхното окончателно направление и клиент. Това ви дава свобода да реагирате на пазарните промени.
 • Отложено плащане на мита и данъци – По време на престоя в митническия склад, не се заплащат вносни мита и ДДС. Те стават дължими едва при вдигане на стоките и допускането им за свободно обращение.
 • Улеснена обработка – В нашия склад под митнически контрол могат да се извършват различни операции като сортиране, препакетиране, етикетиране и други, които подготвят стоките за следващия етап от веригата.
 • Консолидация и разделяне на пратки – Можете да консолидирате различни пратки в един товар или обратното – да разделите голяма пратка на по-малки партиди според нуждите на клиентите си.

Къстъмс Пойнт – вашият надежден партньор за митническо складиране

Къстъмс Пойнт разполага с лицензиран временен митнически склад, оборудван с всичко необходимо за съхранение и контрол на вашите стоки. Ние сме одобрен икономически оператор и имаме дългогодишен опит в управлението на подобни съоръжения.

Нашата услуга включва:

 • Оформяне и подаване на декларация за временно складиране (ДВС)
 • Получаване на митническо направление (до 90 дни от ДВС)
 • Организация на товаро-разтоварни дейности, окрупняване и разделяне на партиди
 • Прецизно следене и отчитане на складовите наличности
 • Експертна помощ за последващо митническо оформяне и транспортиране

Ние поемаме цялата отговорност за правилното съхранение и обработка на вашите стоки през целия период на престой. Работим при гъвкави условия, съобразени с вашите бизнес потребности.

Митническо складиране и митническо представителство – печеливша комбинация

Съчетавайки тази услуга с нашето експертно митническо представителство, вие печелите редица предимства:

 • Спестявате време и ресурси по отношение на митническите формалности и документи
 • Минимизирате риска от грешки и санкции благодарение на нашата компетентност
 • Получавате ценни съвети за оптимизиране на вашите вносно-износни операции
 • Ползвате се от конкурентни тарифи и индивидуално обслужване

С Къстъмс Пойнт на ваша страна, можете да се възползвате максимално от преимуществата на митническото складиране и да управлявате ефективно вашата международна търговия.

Доверете ни се – ние сме вашият сигурен и лоялен бизнес партньор!

Други
услуги

Предоставяме пълната гама от услуги в областта на митническото представителство, посредством нашата мрежа от митнически офиси на ключови локации в България, Румъния, Македония, Сърбия и Турция, както посредством партньорска мрежа в цяла Европа.

Свържете се
с нас