Специални митнически процедури

Специални процедури

Пълната гама услуги

Ние можем да заплатим на Агенция „Митници“ от Ваше име задълженията и таксите, свързани с пратката.

Съдействие при издаване на ЕОРИ номер

ЕОРИ (EORI) номер е идентификационен и уникален регистрационен номер единствен за митническата територия на Европейския съюз (ЕС), който се използва за митнически цели, комуникация и взаимодействие на Физическо или Юридическо лице с всички митнически администрации на ЕС.

Ако имате нужда от съдействие при издаване на ЕОРИ номер може да се свържете с нас на посчените телефони или мейл.

ЕОРИ регистрация

Ако нямате такава, ние можем да я направим от Ваше име (необходим е попълнен формуляр – Регистрационна форма за получаване на EORI номер – подаване в митническите учреждения).

Молим, имайте предвид, че получаването на ЕОРИ – регистрацията отнема до 3-4 работни дни. Бланката за ЕОРИ можете да ни изпратите и по имейл, молим да попълните само маркираните в червено полета – 1.1; 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4, 5.

Молим също да попълните отговора на предпоследното изречение – относно публикуването в интернет.

Активно усъвършенстване

Под режим активно усъвършенстване на митническата територия на Съюза могат да бъдат използвани несъюзни стоки в една или повече операции по усъвършенстване, без тези стоки да подлежат на вносни мита, други вземания, както са предвидени в други приложими действащи разпоредби и мерките на търговската политика, доколкото тези мерки не забраняват въвеждането или напускането на стоки в или от митническата територия на Съюза.Няма изискване за реекспорт на преработените продукти, като условие за разрешаване на режима.

В разрешението за използване на режим АУ икономическият оператор следва да заяви метода за изчисляване размера вносните мита за преработените продукти, декларирани за допускане за свободно обращение. Водещият метод за изчисляване размера на митническото задължение се базира на правилата за изчисляване на митата към момента на приемане на декларацията за свободно обращение за преработените продукти (член 85 от МКС), като е предвидена и възможността в определени случаи по искане на декларатора размерът на вносните мита, съответстващ на това задължение да се определи на база тарифното класиране, митническата стойност, количеството, естеството и произхода на стоките поставени под режим АУ към момента на приемането на митническата декларация за тези стоки (член 86, параграф 3 от МКС).

Пасивно усъвършенстване

Под режим пасивно усъвършенстване съюзни стоки могат да се изнасят временно от митническата територия на Съюза, за да се подложат на операции по усъвършенстване. Получените от тези стоки обработени продукти могат да бъдат допуснати за свободно обращение с пълно или частично освобождаване от вносни мита по заявление на титуляра на разрешението или на друго лице, установено на митническата територия на Съюза, ако това лице е получило съгласието на титуляра на разрешението и са изпълнени условията на разрешението.

Титулярът на разрешението за пасивно усъвършенстване не е необходимо да нарежда операциите по обработка, които трябва да бъдат извършени извън Съюза.

Когато възниква митническо задължение за обработени продукти, в резултат на режим пасивно усъвършенстване, или за заместващи продукти, размерът на вносните мита се изчислява въз основа на разходите за операцията по усъвършенстване, извършена извън митническата територия на Съюза.

Разходите за операциите по преработка, извършени извън митническата територия на Съюза, посочени в член 86 (5) от МКС би трябвало да се равняват на митническата стойност на преработените продукти в момента на приемане на митническата декларация за допускане за свободно обращение минус статистическата стойност на съответните временно изнесените стоки по времето, когато са били поставени под режим пасивно усъвършенстване.

Временен внос

Под режим временен внос на митническата територия на Съюза несъюзни стоки, предназначени да бъдат реекспортирани, могат да бъдат обект на употреба за специфични цели, с пълно или частично освобождаване от вносни мита и без да подлежат на други вземания, както са предвидени в други приложими действащи разпоредби и на мерките на търговската политика, доколкото тези мерки не забраняват въвеждането или напускането на стоки в или от митническата територия на Съюза.
Режим временен внос може да се използва единствено когато са изпълнени следните условия:

 • Стоките не са предназначени да претърпят каквато и да е промяна, освен нормална амортизация при тяхното използване. Разрешения за използване на режим временен внос се издават, при условие че състоянието на поставените под режима стоки остава непроменено. Все пак се допускат поправки и поддръжка, включително основни ремонти и настройки, както и мерки за запазване на стоките или за осигуряване на съответствието им с техническите изисквания при използването им под митническия режим;
 • Възможно е да се гарантира, че стоките, поставени под този режим, могат да бъдат идентифицирани, освен когато предвид естеството на стоките или тяхното използване, отсъствието на мерки за идентифициране няма да доведе до злоупотреби с режима или, в случая по член 223 от МКС, когато може да се провери изпълнението на условията, установени по отношение на еквивалентни стоки;
 • Титулярят на режима е установен извън митническата територия на Съюза, освен където е предвидено друго;
 • Изискванията за пълно или частично освобождаване от мита, предвидени в митническото законодателство са изпълнени. Случаите, сроковете и условията, при които се разрешава режим временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, са определени в ДР.

Плащане на всички изисквани мита и такси

Ние можем да заплатим на Агенция „Митници“ от Ваше име задълженията и таксите, свързани с пратката. Нашите агенти издават фактура на Вашата фирма за всички задължения, такси и възнаграждения по обработката на пратката.

Фискално представителство

Данъчното законодателство предвижда определени права и задължения, които варират в различните страни от ЕС. Съответно е необходимо клиентите да преминат през различни формалности, наложени от различните законодателства. Ние можем да Ви предложим професионален и най-вече разбираем съвет с цел да преминете безпроблемно по пътя на данъчните формалности.

Консултации:

Консултации и изготвяне на процедури с цел получаване на разрешение „Одобрен Икономически Оператор“

Консултации при кандидатстване за прилагане на опростени митнически процедури като:

 • Одобрен изпращач при режим транзит
 • Одобрен получател при режим транзит
 • Централизирано деклариране
 • Одобрено място за получаване на стоки
 • Одобрено място за изпращане на стоки

Интрастат

Интрастат е система за

Системата „Интрастат“ се прилага за събирането на данни за вътрешно – общностни изпращания  и/или пристигания на стоки, осъществени между  Република България и страните-членки на ЕС

 • Стоки внесени от трети страни, за които се прилага режим „Свободно движение на територията на ЕС“
 • Стоки произведени на територията на ЕС, ползвайки стоки обект на горепосочения режим

Придобиването на стоки включва всяко движение на стоки от територията на една страна членка на ЕС до територията на Република България, както и стоки изпратени от Република България до територията на друга страна членка на ЕС. Горепосочените са идентифицират с данъчния термин „Вътреобщностна доставка“.

Търговците на стоки могат да имат възникнало годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат в зависимост от периода на възникване на задължението.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос(пристигания) и вътресъюзен износ(изпращания) за текущата година възниква, когато годишният обем на вътресъюзната търговия със стоки през предходната година надхвърли съответния праг за текущата година.

Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос и вътресъюзен износ през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътресъюзна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за съответната година. Интрастат декларациите се подават от Интрастат оператор или от лице/дружество, което е упълномощено да ги подаде.

Други
услуги

Предоставяме пълната гама от услуги в областта на митническото представителство, посредством нашата мрежа от митнически офиси на ключови локации в България, Румъния, Македония, Сърбия и Турция, както посредством партньорска мрежа в цяла Европа.

Свържете се
с нас