Задействане на ТИР Карнет

ТИР карнет

Конвенция ТИР

Гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 100 000 евро.

Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 100 000 евро. Издава се по силата на международна Конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации – IRU (Международна асоциация на превозвачите), а за България – AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата).

Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа, наречени волети. Броят им се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не по-малко от четири.

Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и получаващи митнически учреждения, включително в различни държави, като техния общ брой не може да бъде по-голям от четири

ТИР Карнет – глобална система за улеснен международен автомобилен превоз на стоки

ТИР Карнет (Transports Internationaux Routiers) е международен митнически документ, който служи едновременно като транзитна декларация и гаранция за митата и данъците при международен автомобилен превоз на стоки.

Той покрива стойност на превозваните стоки до 50 000 щатски долара. Издава се от Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU), а в България – от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ).

Как функционира системата ТИР?

Карнетът ТИР представлява книжка със специфичен брой листове (волети), в зависимост от маршрута на превоза. Всеки волет има контролен талон (суше), който се попълва и заверява от митническите органи при влизане и излизане през дадена граница. Това позволява стоките да се движат през множество държави с минимални формалности и без да подлежат на обмитяване в транзитните страни.

Системата ТИР може да се прилага за превози както с пътни превозни средства и състави от тях, така и с контейнери. За всяко превозно средство или контейнер (или няколко контейнера на едно ППС) се издава отделен карнет ТИР. Карнетите са валидни само за един превоз и могат да включват до осем отправни и получаващи митнически учреждения.

Изисквания и отговорности по системата ТИР

Достъпът до режима ТИР се контролира от специална комисия. Издаването на карнети на превозвачите е обвързано с редица изисквания:

 • Доказан опит или способност за извършване на редовни международни превози
 • Стабилно финансово състояние
 • Познаване на Конвенцията ТИР
 • Липса на сериозни нарушения на митническото и данъчно законодателство

Асоциациите, издаващи карнетите ТИР, носят солидарна отговорност с титулярите за дължимите мита, данъци и лихви в държавите по маршрута. Те отговарят и за невписаните в карнета стоки, ако се намират в пломбираната част на превозното средство.

При установяване на нарушения на разпоредбите, извършителите подлежат на санкции според законодателството на държавата на нарушението. Договарящите страни по Конвенцията ТИР имат право да лишат временно или постоянно дадено лице от ползването на режима при груби нарушения на митническите закони.

ТИР в рамките на Европейския съюз

За целите на системата ТИР, Европейският съюз се разглежда като единна митническа територия. Режимът може да се прилага в ЕС само когато превозът започва, завършва или преминава транзит през трета страна извън Съюза. Самата превозна операция трябва да отговаря на следните условия:

 • Да се осъществява с пътно превозно средство, състав от ППС или контейнер, без междинно претоварване
 • Да преминава през една или повече граници между отправното и получаващото митническо учреждение
 • Да се извършва поне отчасти по шосе (системата ТИР може да бъде суспендирана по време на нешосейната част)
 • Да е гарантирана от упълномощени асоциации и обхваната от валиден карнет ТИР

ТИР – доказано улеснение за международната търговия

Системата ТИР е забележителен пример за успешно публично-частно партньорство в полза на международната търговия и транспорт. Нейното функциониране се основава на няколко ключови принципа:

 1. Стоките се превозват в безопасни и одобрени превозни средства или контейнери
 2. Митата и данъците са гарантирани за цялото пътуване чрез международна верига от гарантиращи асоциации
 3. Стоките са придружени от международно признат карнет ТИР, служещ като контролен документ
 4. Митническите органи в държавите по маршрута приемат контрола, извършен в страната на заминаване

Чрез намаляване на административните и финансови пречки пред международния автомобилен транспорт, системата ТИР допринася за улесняване на търговията, намаляване на транспортните разходи и ускоряване на превозите. Тя е доказано и широко използвано средство за опростяване на митническите процедури при транспорт през множество държави.

Ако вашият бизнес изисква международен автомобилен превоз на стоки, запознаването със системата ТИР Карнет със сигурност си струва.

Доверете се на лицензиран превозвач с достъп до режима и се възползвайте от всички предимства на този глобален инструмент за улеснение на търговията и транспорта!

Други
услуги

Предоставяме пълната гама от услуги в областта на митническото представителство, посредством нашата мрежа от митнически офиси на ключови локации в България, Румъния, Македония, Сърбия и Турция, както посредством партньорска мрежа в цяла Европа.

Свържете се
с нас