Конвенция за международните автомобилни превози на стоки

Тя заема значимо и привилегировано място измежду многобройните конвенции, регламентиращи отношенията в сферата на превозите.

CMR (ЧМР) е Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Тя е в сила от 19 май 1956 г., а за България – от януари 1978 г.

CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) е международна конвенция, която урежда договорите за международни автомобилни превози на стоки. Тя стандартизира правата и задълженията на превозвачи и клиенти и осигурява правна рамка за разрешаване на спорове.

Какво е приложното поле на конвенцията?

Съгласно чл.1 от Конвенцията, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна. 

 Тя регламентира международния автомобилен превоз с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. 

 Важна особеност на Конвенция CMR, е че тя не се прилага и при:

  • превози, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции;
  • при превоза на тленни останки;
  • при превоза на вещи при промяна на местожителство. 

По същество договора за международен превоз на стоки се установява с Международна товарителница за автомибилен превоз ( ЧМР).

Какво представлява ЧМР?

CMR (ЧМР) товарителницата е документ, който удостоверява сключването на договор за превоз по конвенцията. Тя е превозния договор и съдържа информация за товара, превозвача, изпращача и получателя, както и условията на превоза. Товарителницата служи като доказателство за приемането и състоянието на стоките.

Товарителницата по своя характер не е стоково-разпоредителен документ, но служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния приемателен пункт. Тя може да се определи като тристранен договор, страни по който са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката.

Транспортният документ ЧМР задължително присъства при целия процес на транспортиране на стоката, при преминаване през граници и проверки от митници и др. С най – голяма отговорност при транспортирането, по силата на този документ е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за евентуална забава при доставянето му.

Каква информация се съдържа в ЧМР?

Съставянето на документа се извършва от изпращача или от представителя му (митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това да става и от превозвача.

Бланката се попълва на пишеща машина или на друго печатащо устройство, като не се допуска зачертаване или поправяне на данните в нея.

Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части. 

Първият екземпляр се предава на изпращача след сключване, вторият остава с превозваната стока, а третият остава при превозвача.

Част 1: Отпечатан е в червен цвят и се предава се на изпращача.
Част 2: Отпечатан е в син цвят и се предава на получателя на товара.
Част 3: Отпечатан е в зелен цвят и остава в превозвача.
Части 4-7: Отпечатват се в черен цвят и се използват за справки.

В графи от 1 до 15, 19, 21 и 22 се попълва информация от изпращача на товара, както следва:

• Графа 1 – посочва се точното наименование на изпращача, адреса му и държавата на изпращане.

• Графа 2 – посочва се името (фирмата) на получателя, адреса и страната му, както и номерата на телефона и факса или други средства за комуникация.

• Графа 3 – Разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата.

• Графа 4 – Товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед евентуалното неспазване срока за доставка.

• Графа 5 – Приложени документи, описват се документите за извършване на гранични и други формалности (Карнет TIR, разрешение за износ/внос, сертификати, спецификации и др.).

• Графа 6-12 – описват се подробно данните за товара, като знаци и номера, брой колети, вид на опаковката, вид на стоката, статистически номер, брутно тегло в кг., обем в куб.м. Не се допускат обобщени данни като “една партида” и др., а при превоз на опасни товари (Спогодба ADR) трябва точно да е вписан класа, цифрата и буквата. С оглед недопускането на претоварване (свръхтовар), за конкретното превозно средство, теглото трябва да се проверява.

• Графа 13 – Указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, касаещи превозната операция.

• Графа 14 – Предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо.

• Графа 15 – Сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално да събере от получателя (словом).

• Графа 19 – Специални споразумения, вписват се направените от превозвача забележки, относно размера на поеманата от него отговорност и др.

• Графа 21 – вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата.

• Графа 22 – подпис и печат на изпращача.

В така попълнената и предадена от изпращача на превозвача товарителница, превозвача попълва графи от 16 до 18, 20 и 23:

• Графа 16 – Превозвач: вписва се наименованието, адреса, страната, номерата на телефона и факса, както и имената на шофьора и регистрационния номер на автомобила.

• Графа 17 – Последователни превозвачи: вписва се името, адреса и страната на всеки последващ превозвач, вкл. името на шофьора и регистрационния номер на автомобила, като се иска от него разписка за получаване на стоката с дата и подпис.

• Графа 18 – Резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на “Липса на колет №…, ….торби скъсани” и т.н., бележка по укрепването на товара. Тези отклонения трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него

• Графа 20 – Посочват се елементите за определяне стойността на навлото и за сметка на кого е то.

• Графа 23 – Подпис и печат на превозвача. При приемане на превоз за обратен товар тази графа само се подписва от шофьора, без да се поставя печат.

Получателят на стоката попълва Графа 24, като вписва мястото и датата на доставката, подписва се и полага своя печат. С това превозната операция приключва, превозвачът предава Екземпляр 2 от товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си.

При възникване на пречки по време на превоз (задържане в някоя митница, нарушен срок, злополука, изменение на маршрута, кражба, допълнителни грижи за опазване на товара и др.), отговорността на превозвача е, незабавно да уведоми изпращача, респективно получателя, за настъпилите събития, с цел съгласуване на по-нататъшните си действия.

Къстъмс Пойнт – вашият надежден партньор от подготвяне на документите до освобождаване на стоката

ЧМР по Конвенцията за международните автомобилни превози на стоки е важен документ, но могат да възникнат различни проблеми. Ние като митнически агент се явяваме гарант за избягване на такива, свързани с документацията.

Ето някои от най-често срещаните проблеми и предизвикателства:

  1. Неправилно попълване на товарителницата – липса или неточности на информация; 
  2. Неподписана или неправилно подписана документация – подписи от неоторизирани лица, което може да доведе до спорове относно валидността на договора за превоз.
  3. Повреда или загуба на товарителницата – Повредена или изгубена товарителница може да затрудни доказването на условията на превоза и състоянието на стоките при приемането им; проблеми с електронния формат
  4. Несъответствия в товарителницата – Разлики в описанието на товара, или количеството, или теглото на стоките, което може да доведе до спорове и претенции.
  5. Проблеми със застраховката – Ако в ЧМР бланката липсва информация за застрахователното покритие, това може да доведе до финансови загуби в случай на повреда или загуба на стоките; Спорове за застраховка.
  6. Проблеми с митническите изисквания – Липса на необходими митнически документи; неправилни или непълни данни за митническите органи при преминаване , могат да предизвикат санкции и забавяния.